beararms.pl

Regulamin sklepu internetowego


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Lucyna Wrzosek z siedzibą w Julianowie za pośrednictwem sklepu internetowego www.beararms.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.beararms.pl prowadzony jest przez Lucynę Wrzosek, NIP: 7291527341, REGON: 471438958, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Leszczynowy Zaułek 11, 05-500 Julianów, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@beararms.pl.
 2. Sklep www.beararms.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. DEFINICJE

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca –  oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 9. Sprzedawca – oznacza beararms.pl
 10. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie beararms.pl
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  III. ZAMÓWIENIA
 1. Informacje znajdujące się na Stronach Internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4.  Cena Towaru jest wiążąca od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży, a także ich odwoływania.
 6. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży:
  a. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  i. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  ii. druk odstąpienia od umowy,
  iii. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  c. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00-17:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 9. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. 
 10. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym beararms.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT stosownie do treści przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. 


  IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
  • przelewem na podane konto Sprzedawcy
  • za pobraniem tj. przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.  

V. DOSTAWA

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego.
 3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost lub paczkomatu InPost.
 4. Koszty dostawy wynoszą:
  • 16 zł w przypadku przesyłki do paczkomatu InPost,
  • 25 zł w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej inPost ,
 5. Realizacja Dostawy następuje:
  • w przypadku przesyłki krajowej, do 3 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę.
 7. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą VAT, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.


  VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Konsument może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Towar na adres: ul. Leszczynowy Zaułek 11, 05-500 Julianów.
  3. Zwracany Towar powinien:
  a.zostać przesłany w dowolnym, zabezpieczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia, nie może mieć śladów użytkowania, musi zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (dostępny na stronie).
 8. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość zamówionych artykułów w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu.
 9. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez adres contact@beararms.pl, w tytule maila zawierając zwrot „Reklamacja” wraz z podaniem numeru zamówienia.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni od dnia jej dostarczenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Sprzedający zastrzega, że żadne przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 12. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

  VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 13. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 16. Sklep beararms.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.